Systemy telewizji dozorowej są standardowymi systemami bezpieczeństwa w nowo oddawanych do użytku budynkach mieszkalnych oraz realizowanych osiedlach mieszkaniowych. Oczywiste zalety telewizji dozorowej dla mieszkańców powodują również, że istniejące już osiedla i wspólnoty mieszkaniowe, w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców, decydują się na instalację systemu kamer.

Surveillance Cameras on a Metal Post

Osiedla Domków i wspólnoty

W związku z rosnącym zainteresowaniem problematyką bezpieczeństwa wśród lokalnych społeczności, oraz stosunkowo wysokim poziomem akceptacji dla monitoringu wizyjnego najbliższego otoczenia, należy oczekiwać coraz większego upowszechniania się takich systemów. Dodatkowo stale spadające koszty urządzeń CCTV powodują, że nawet niewielkie osiedla i wspólnoty mogą pozwolić sobie na zainstalowanie takich systemów, bez nadmiernego obciążania budżetu. W systemach tych dynamicznie wzrasta również jakość finalna dostępnego strumienia wideo, co umożliwia obserwowanie szerokich scen z dużą rozpoznawalnością małych detali. Przeprowadzone badania dowodzą, że instalacja systemu monitoringu pozwala zredukować przestępczość nawet o 80%. Jeżeli przestępczość wzrasta, to na obszarach monitorowanych jest zawsze niższa, niż tam, gdzie nadzoru wizyjnego brak. Po instalacji systemu istnieje tendencja do migracji przestępczości w obszary nie objęte takim nadzorem, dlatego szczególnie ważne jest zastosowanie monitoringu na całym obszarze osiedla.

Jak dla każdego typu obiektu, realizację i wybór technologii musi poprzedzić analiza zagrożeń dla takiego obiektu. Wiarygodna analiza musi być realizowana we współpracy z administratorem obiektu oraz jego mieszkańcami i w jej ramach należy:

  • określić podstawowe typy zagrożeń dla obiektu,
  • ustalić na podstawie rozmów z mieszkańcami oraz organami porządkowymi liczbę punktów kamerowych oraz ich typy (kamery stacjonarne, obrotowe, kolorowe),
  • określić, czy system będzie bezobsługowy, czy będzie posiadał centra nadzoru (oraz ustalić dokładną ich liczbę),
  • udostępnić sygnały wizji innym użytkownikom, np. policji, mieszkańcom itp.,
  • dokonać wyboru medium transmisyjnego (światłowód, droga radiowa lub kable miedziane) oraz typu przesyłanych sygnałów (sygnał analogowy HD czy sygnał cyfrowy),
  • ustalić sposób dystrybucji poszczególnych obrazów z kamer do centrów monitoringu oraz możliwości wykorzystania już istniejącej instalacji teletechnicznej,
  • określić sposób oraz parametry archiwizacji, kopiowania i udostępniania nagranego materiału (czas archiwizacji, rozdzielczość, jakość),
  • określić, czy budowany system jest docelowy, czy powinna istnieć możliwość jego rozbudowy i ewentualnej integracji z elementami już działającego systemu bezpieczeństwa.

Projekt i odbiory

Takie sformułowanie koncepcji pozwala wstępnie oszacować koszty jej realizacji. Na podstawie powyższych ustaleń należy sporządzić mapę z naniesionymi wszystkimi elementami tej koncepcji. Dzięki niej będzie można stworzyć szczegółowy projekt systemu monitoringu z precyzyjnym opisem każdego punktu kamerowego, proponowanych urządzeń i sposobu ich funkcjonowania oraz przebiegu tras kablowych i związanych z tym prac.

Zakończenie budowy systemu monitoringu wizyjnego wiąże się z procedurami testowania i odbioru. Należy potwierdzić zgodność zastosowanych urządzeń z projektem (dokumentacją techniczną). Dodatkowo należy określić, czy sceny obserwowane przez kamery odpowiadają założeniom koncepcyjnym i odpowiednim przepisom dotyczącym warunków rozpoznania i identyfikacji osób. Niespełnienie powyższych standardów uniemożliwi wykorzystanie zarchiwizowanych materiałów w procesie dowodowym.

Aby zapewnić nieprzerwane działanie systemu, należy zadbać o serwisowe i techniczne wsparcie wykonawcy po oddaniu systemu do użytkowania. Jeśli w umowie wykonawczej brakuje zapisów dotyczących okresowych testów sprawności w okresie gwarancyjnym oraz po tym okresie, system jest skazany na stopniową utratę funkcjonalności i degradację. Jeśli nie dokonuje się okresowych przeglądów i napraw oraz nie czyści kamer i obudów (kloszy), komfort i efekty pracy operatorów są ograniczone.

Dostarczane wraz z urządzeniem zaawansowane aplikacje umożliwiają budowę wielu stacji monitorowania, zdolnych do nadzoru i podglądu obrazów z kamer z wielu lokalizacji rozproszonych i redundantnego zapisu. Możliwości zdalnej konfiguracji oraz monitorowania stanu pracy urządzeń pozwalają na wyeliminowanie lokalnej obsługi i skupienie wszystkich funkcji zarządzających w jednym lub kilku oddalonych centrach zarządzania. Konfiguracja scenariuszy zdarzeń pozwala na zautomatyzowanie wielu standardowych procesów monitoringu.

Dodatkowo, aby usprawnić pracę operatorów, aplikacje sieciowe umożliwiają wykorzystanie samodzielnie przygotowanych przez administratora systemu podkładów graficznych – map. Dzięki łatwości i intuicyjności obsługi oraz unikatowym cechom użytkowym, funkcja ta pozwala na zwiększenie efektywności pracy operatorów i tym samym lepszy dozór monitorowanych obiektów.

Od zastosowanych rozwiązań oraz wyboru wykonawcy systemu monitoringu wizyjnego zależy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Aby to bezpieczeństwo umocnić i profesjonalnie chronić wspólne mienie mieszkańców oraz ich samych, należy zaufać partnerom sprawdzonym, posiadającym doświadczenie w realizacji takich systemów oraz dysponującym najbardziej zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi, gwarantującymi najwyższą jakość i niezawodność. AAT Systemy bezpieczeństwa sp. z o.o. zapewnia najwyższą jakość oferowanych rozwiązań oraz pomoc w planowaniu i realizacji takich systemów.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top